Obchodní podmínky

 1. Úvodem

  1. Kdo jsme my a jak nás můžete kontaktovat?

   1. Jsme MENDATOR s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 02446561, a provozujeme službu Thesios.ai dostupnou na webu https://thesios.ai (tento web dále nazýváme jako „obchod“). Thesios.ai vám pomocí umělé inteligence pomůže najít takové téma závěrečné práce, které vás zajímá a baví a poskytne vám inspiraci pro kompletní zadání závěrečné práce včetně cíle, abstraktu, metodiky a odborné literatury. Pokud Thesios.ai použijete, vystupujeme vůči vám jako poskytovatel služeb a vy vystupujete jako objednatel.

   2. Pokud chcete s čímkoliv pomoci, můžete nás kontaktovat tady:

    • Telefonní číslo: +420 728 875 883

    • E-mailová adresa: [email protected]

    • Doručovací adresa: MENDATOR s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

  2. Kdo jste vy?

   1. Jste objednateli, kteří si objednali naši službu v rámci Thesios.ai, buď jako:

    • spotřebitelé, tedy lidé, kteří chtějí Thesios.ai využívat pro svou osobní potřebu mimo rámec své podnikatelské činnosti i mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, nebo

    • kdokoliv jiný (např. nepodnikající právnická osoba), která bude Thesios.ai využívat za účely a v rozsahu vymezenými těmito obchodními podmínkami, bez našeho výslovného souhlasu ale nikdy za účelem podnikání.

   2. Pokud jste spotřebitelé, náleží vám zvláštní práva vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele. O těchto právech vás informujeme dále v obchodních podmínkách.

  3. Co jsou tyto obchodní podmínky?

   1. Tyto obchodní podmínky jsou závazným právním dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy o tzv. poskytnuté digitálního obsahu uzavírané mezi vámi a námi na základě vaší objednávky v obchodu. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vás jako objednatele a nás jako poskytovatele.

   2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také tyto 2 přílohy:

    • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

    • Reklamační řád

   3. I těmito přílohami se smlouva mezi námi a vámi řídí. Tyto přílohy jsme pro přehlednost vyčlenili do samostatných dokumentů a najdete je i na konci obchodních podmínek.

  4. Můžeme se dohodnout na něčem jiném, než najdete v obchodních podmínkách?

   1. Ano, můžeme se dohodnout i individuálně v samostatné smlouvě uzavřené např. přes e-mail. Naše individuální ujednání mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

  5. Jak naše služba Thesios.ai funguje?

   1. Thesios.ai vám umožňuje generovat odborná témata i zadání závěrečné práce včetně cíle, abstraktu, metodiky a odborné literatury prostřednictvím umělé inteligence. Službu neposkytujeme jen díky umělé inteligenci. Do procesu zasahují i naši programátoři, díky kterým můžeme získávat přehledy odborné literatury, ze stránek s databázemi vědeckých prací.

 2. Jak spolu můžeme uzavřít smlouvu?

  1. Smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu je smlouva mezi vámi a námi, ve které se zavazujeme vám poskytnout vámi poptávanou část závěrečné práce v podobě dokumentu ve formátu .docx (digitální obsah). A vy se zavazujete digitální obsah převzít a pokud jste si objednali placenou část závěrečné práce, zaplatit nám za digitální obsah cenu.

  2. Smlouvu s námi můžete uzavřít prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce https://thesios.ai/ nebo individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace.

  3. Chceme, abyste před objednávkou o našich službách věděli všechno, co potřebujete. Pamatujte však na to, že prezentace našich služeb v obchodě ještě není závaznou nabídkou k uzavření smlouvy (tímto vylučujeme § 1732 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sbírky zákonů, občanský zákoník). I když nám pošlete svou objednávku, ještě nejsme povinni s vámi smlouvu uzavřít a službu vám poskytnout. Důvodů pro neuzavření může být víc. Obzvlášť neoceňujeme, pokud jste vůči nám už v minulosti podstatně porušili své povinnosti.

  4. Pokud si chcete službu objednat přes objednávkový formulář v obchodě, stačí postupovat podle návodu uvedeného v obchodě. Prakticky stačí, abyste nám ve formuláři poskytnuli požadované údaje, odsouhlasili tyto obchodní podmínky a odeslali objednávku.

  5. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit zadání zdarma“ nebo u placené služby „Zaplatit“ vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a zasíláte nám návrh na uzavření smlouvy (dále také „objednávka“). My vám na váš e-mail vyplněný v objednávce zašleme potvrzení objednávky, které je závazným přijetím vašeho návrhu na uzavření smlouvy, společně s textovou podobou těchto obchodních podmínek. Pokud jste výslovně souhlasili s tím, abychom začali s poskytnutím zadání nebo jiné části závěrečné práce za úplatu (plněním smlouvy) před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vzali jste na vědomí, že v takovém případě započetím plnění zaniká vaše právo odstoupit od smlouvy, zašleme vám také potvrzení o udělení tohoto souhlasu. Jakmile naše potvrzení objednávky dostanete, je smlouva uzavřena. Pokud se nám nedaří vám potvrzení objednávky doručit, můžeme vaši objednávku stornovat.

  6. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce. Smlouva a všechny její součásti (hlavně objednávka, tyto obchodní podmínky a reklamační řád) budou uloženy v bezpečí našeho elektronického archivu. Pokud jste spotřebiteli, zpřístupníme vám tyto informace na základě vaší písemné žádosti. Písemnou žádostí je i e-mail.

  7. Odsouhlasením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že pro uzavření smlouvy budete používat tzv. komunikační prostředky na dálku, jak jim říká občanský zákoník. Pod tak honosným označením si představte třeba počítač, tablet nebo telefon. Hlavně s internetem. Náklady na použití těchto prostředků si hradíte sami v rámci běžných plateb za telefon, internet apod.

  8. Pokud objednáváte placenou službu, smlouvu s vámi nezačneme plnit dříve, než nám zaplatíte celkovou cenu služby.

  9. Pokud nejste spotřebiteli, vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku a odstoupit od smlouvy do doby, než vám službu poskytneme. Objednávku můžeme zrušit a odstoupit od smlouvy i pokud jste spotřebitelé, a to z důvodů uvedených v občanském zákoníku i proto, že požadujete vypracovat téma, zadání nebo jinou část závěrečné práce, která je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy; v tomto případě můžeme objednávku zrušit okamžitě i bez výzvy ke změně tématu.

  10. Nebojte se, pokud objednávku zrušíme a odstoupíme od smlouvy, a cenu služby už jste zaplatili, bez zbytečného odkladu vám ji vrátíme. Peníze dostanete bezhotovostně na účet, který nám k tomu určíte.

 3. Jaké jsou podmínky placení ceny služby Thesios.ai?

  1. Cenou myslíme cenu služby, která se vám zobrazila v objednávce a kterou jste se uzavřením smlouvy zavázali zaplatit. Cenu uvádíme včetně daně z přidané hodnoty. Ceny jsou platné po dobu, po kterou se vám zobrazují v obchodě. Akční ceny platí po dobu, kterou jsme určili. I tak se ale můžeme individuálně dohodnout jinak a poskytnout vám například slevu z ceny. Pokud v obchodě neuvedeme něco jiného, poskytnuté slevy z ceny nemůžete vzájemně kombinovat.

  2. Společně s cenou nám zaplatíte také náklady spojené s poskytnutím služby, pokud nám takové vznikají a jsou uvedené v obchodě v rámci vaší objednávky. Pokud neuvedeme něco jiného, myslíme v tomto článku cenou i poplatky placené dle objednávky s cenou služby (náklady spojené s poskytnutím služby). Pro placení těchto poplatků platí totiž stejná pravidla jako pro placení ceny služby.

  3. Kromě nákladů uvedených u objednávky v obchodě a ceny služby vám neúčtujeme další náklady.

  4. Cenu můžete uhradit bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím platební brány Stripe nebo jinými způsoby uvedenými v obchodě.

  5. Při bezhotovostních platbách je cena splatná do 7 dnů uzavření smlouvy.

  6. Pokud hradíte cenu bezhotovostně, splníte vaši povinnost uhradit cenu okamžikem, kdy se celková výše ceny připíše na náš účet.

  7. Pokud cenu do okamžiku splatnosti neuhradíte a jste spotřebiteli, bereme to tak, že jste odstoupili od smlouvy.

 4. Jak vám službu Thesios.ai poskytneme?

  1. Téma, zadání závěrečné práce nebo jinou její objednanou část (výstup) Vám poskytneme tak, že Vám buď výstup umožníme stáhnout na vaše elektronické zařízení ve formátu .docx, nebo vám pošleme dokument v tomto formátu na vaši e-mailovou adresu. Formát .docx můžete zobrazit na elektronickém zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet apod.) v systému Microsoft Office (2007 a novější), v Apple aplikacích Finder nebo Pages, nebo přes aplikaci Google dokumenty.

  2. Náklady spojené s poskytnutím služby najdete v obchodě a platí po dobu, po kterou se vám zobrazují v obchodě. Před odesláním objednávky se vám tyto náklady zobrazují ve shrnutí vaší objednávky. Pokud žádné náklady spojené s poskytnutím služby v obchodě nevidíte, znamená to, že vám žádné takové náklady nevznikají.

  3. Pokud si přejete poskytnout službu jinak, než běžně nabízíme, ozvěte se nám a můžeme se domluvit individuálně. Pak prosím ale berte na vědomí, že za poskytnutí na vaše zvláštní přání nesete riziko (neodpovídáme za poškození digitálního obsahu během takového poskytnutí) i případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem poskytnutí služby.

  4. Pokud vám máme výstup z Thesios.ai poskytnout tak, že vám umožníme soubor .docx stáhnout, splníme naši povinnost obsah poskytnout okamžikem, kde se vám na našem obchodě neprodleně po dokončení objednávky objeví soubor ke stažení. Pokud vám máme digitální obsah poskytnout na vámi vybranou e-mailovou adresu, splníme svou povinnost obsah poskytnout okamžikem, kdy je vám doručen e-mail s požadovaným souborem, případně s odkazem na úložiště, kde si můžete příslušný soubor stáhnout.

  5. Výstup z Thesios.ai vám poskytneme zpravidla do několika desítek minut po uzavření smlouvy, maximálně do 2 dnů od uzavření smlouvy.

  6. Dnešní doba je složitá. Může se stát, že se stane mimořádná událost, která nám značně ztíží nebo znemožní poskytnutí služby Thesios.ai, i když jsme ji nezavinili (tzv. vyšší moc). Mezi případy vyšší moci patří hlavně epidemie, válka, mobilizace, povstání, stávka, úřední nařízení nebo jiné nepředvídatelné překážky, které nastanou u nás, našich dodavatelů nebo subdodavatelů. Pokud k případu vyšší moci dojde, můžeme posunout poskytnutí služby o dobu trvání překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k jejímu poskytnutí, až překážka odpadne. Může se stát, že v důsledku překážky nebudeme moci službu poskytnout vůbec. Pak můžeme s vámi v souladu s § 1765 občanského zákoníku obnovit jednání o smlouvě a dohodnout se například na poskytnutí jiné služby. Pokud se nedohodneme, můžete od smlouvy odstoupit.

 5. Jak můžete poskytnutí služby Thesios.ai reklamovat?

  1. Podmínky reklamace služby Thesios.ai najdete v Reklamačním řádu, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 6. Jak můžete odstoupit od smlouvy jako spotřebitelé?

  1. Pokud jste spotřebiteli, můžete ze zákona od smlouvy uzavřené distančním způsobem (prostřednictvím tzv. komunikačních prostředků na dálku) nebo mimo obchodní prostory obvykle odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů a tím smlouvu zrušit okamžikem, kdy nám odstoupení dojde. Nejpozději v poslední den lhůty musíte odstoupení odeslat. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

  2. Jsou případy, kdy ani jako spotřebitelé od smlouvy odstoupit nemůžete. A to, pokud jsme vám službu zdarma již poskytli, případně jste nám dali předchozí výslovný souhlas s tím, abychom s plněním úplatné smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu započali před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, poučili jsme vás, že v takovém případě započetím plnění vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká, souhlas jsme vám potvrdili, a s plněním smlouvy jsme už začali.

  3. Pokud vám náleží právo na odstoupení od smlouvy, můžete ho u nás uplatnit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, které vůči nám učiníte, zejména elektronicky oznámením na naši e-mailovou adresu [email protected]. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít i vzorový formulář, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek. Jakmile od vás formulář dostaneme, neprodleně vám přijetí potvrdíme. Cenu díla vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení vašeho odstoupení.

  4. Samozřejmě od smlouvy či její části můžete odstoupit i v dalších případech, kdy vám toto právo přiznává občanský zákoník. Hlavně pokud podstatně porušíme naše povinnosti poskytovatele, z důvodu prodlení na naší straně nebo vadného plnění.

 7. Jak můžete a nesmíte výstupy z Thesios.ai využívat?

  1. Co s výstupy z Thesios.ai dělat můžete?

   1. Thesios.ai slouží hlavně studentům k tomu, aby našli takové téma závěrečné práce, které je zajímá a baví, díky čemuž je bude psaní vlastního výzkumu více bavit. Jako inspiraci je proto možné z Thesios.ai získat kompletní zadání včetně cíle, abstraktu, metodiky a odborné literatury. Tyto výstupy z Thesios.ai můžete používat jen způsobem, který vám dovolíme v těchto obchodních podmínkách, nebo na kterém se domluvíme individuálně.

   2. Výstupy z Thesios.ai můžete využívat pod svým jménem za účelem tvorby vaší závěrečné či jiné vědecké práce na základní/střední/vyšší odborné/vysoké škole nebo v jiném obdobném vzdělávacím zařízení, i za účelem výkonu činností související s tvorbou této práce a plněním povinností vůči vzdělávacímu zařízení, pokud těmito obchodními podmínkami nejsou zakázány. Výstupy z Thesios.ai proto můžete také zveřejnit a šířit v rámci zveřejnění či šíření vaší závěrečné práce nebo její části (např. v databázi závěrečných prací tvořené vaší univerzitou).

   3. Výstupy z Thesios.ai vám poskytujeme bez množstevního a územního omezení na dobu neurčitou. Výstupy můžete používat veškerými možnými způsoby užití, pokud nejsou těmito obchodními podmínkami zakázány. U výstupů z Thesios.ai nemusíte uvádět, že výstupy pochází z Thesios.ai.

  2. Co s výstupy z Thesios.ai dělat nesmíte?

   1. Výstupy nesmíte žádným způsobem používat pro své podnikání ani podnikání třetí osoby (včetně právnické osoby, ve které můžete mít majetkovou účast nebo být členem jejího voleného orgánu) ani pro jinou komerční činnost. To znamená, že výstupy zejména nesmíte prodávat, pronajímat či jinak zpeněžovat. Zakázaným zpeněžením ale není obdržení finanční plnění za mimořádné zpracování vaší závěrečné práce (ocenění, stipendia apod.).

   2. Výstupy nesmíte poskytovat třetí osobě. To neplatí v případě, že výstupy poskytnete třetí osobě jako součást vaší závěrečné práce v rámci plnění vašich povinností vůči škole či jinému obdobnému vzdělávacímu zařízení (např. ke zveřejnění závěrečné práce ve vědeckých databázích).

   3. Výstupy nesmíte používat způsobem porušujícím platné právní předpisy, veřejný pořádek nebo odporujícím dobrým mravům.

   4. Výstupy nesmíte užívat způsobem, který by nás, náš obchod nebo naše služby mohl poškodit nebo by vůči nim byl konkurenční.

  3. Pokud se náhodou stane, že výstupy užijete v rozporu s těmito obchodními podmínkami, musíte jej na naši výzvu okamžitě přestat užívat za protiprávním účelem a současně na své vlastní náklady odstranit vše, co takovým užitím vzniklo. Ve výsledku tedy budete muset vše, co na základě vašeho protiprávního chování vzniklo, např. stáhnout ze všech míst, kde by se mohly tyto výsledky protiprávně nacházet.

  4. Za užívání Thesios.ai i výstupů z Thesios.ai nesete veškerou odpovědnost. Odpovídáte také za to, že tvorbou vaší závěrečné práce, byť s pomocí Thesios.ai, nezasáhnete do autorských či jiných práv třetích osob (tedy že např. nevytvoříte plagiát). Pokud nám vaším jednáním nebo opomenutím (včetně porušení těchto obchodních podmínek) vznikne jakákoliv škoda či jiná újma, budete ji muset nahradit v plné výši.

 8. Jaká další práva máme my, poskytovatelé služby Thesios.ai?

  1. K poskytování služby Thesios.ai můžeme využít služeb subdodavatele, s čímž uzavřením smlouvy souhlasíte.

  2. Stejně jako vy, i my máme právo odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Hlavně v případě, kdy podstatně porušíte vaše povinnosti. Pokud nejste spotřebiteli, máme vždy právo od smlouvy odstoupit, pokud:

   • jste v prodlení se zaplacením ceny služby;

   • vstoupíte-li do insolvence nebo likvidace;

   • bude-li na váš majetek prohlášen konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

  3. Někdy vám můžeme s objednanou službou poskytnout i dárek. Pak spolu uzavíráme darovací smlouvu. Darovací smlouva má ale tzv. rozvazovací podmínku, dle které pokud my nebo vy odstoupíme od smlouvy, přestane být darovací smlouva účinná. To znamená, že budete muset poskytnutý dárek vrátit, a to stejným způsobem, jakým jsme vám dárek poskytli.

 9. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

  1. Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, najdete zde. Tyto informace nejsou součástí smlouvy a nejsou závazné. Slouží hlavně vám, abyste věděli, co s vašimi osobními údaji můžeme dělat.

 10. Jak spolu můžeme komunikovat a jaká jsou pravidla doručování?

  1. Pokud jsme si s vámi nedohodli zvláštní způsob komunikace, bude jakákoliv naše společná komunikace, v rámci které můžeme zakládat, měnit nebo rušit smlouvu, probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Konkrétně půjde o tyto způsoby komunikace: osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou nebo elektronickou poštou, a to na adresy, které jsme si vzájemně písemně oznámili.

  2. Ozvat se nám můžete i telefonicky, po telefonu spolu ale nebudeme zakládat, měnit ani rušit smlouvu. Tedy vy ani my se k ničemu nebudeme telefonicky zavazovat.

  3. Kdy jsou doručené listinné dokumenty?

   1. dnem fyzického předání oznámení, pokud je dokument zasílán prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručován osobně; nebo

   2. dnem doručení potvrzeným na doručence, pokud je dokument zasílán doporučenou poštou a pokud je skutečně doručen; nebo

   3. marným uplynutím lhůty 10 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, pokud se dokument zasílaný provozovatelem poštovních služeb nepodaří doručit nebo pokud bude přijetí dokumentu odepřeno (vámi nebo námi, dle situace).

  4. E-maily jsou doručeny v okamžiku, kdy je e-mailová zpráva odeslána z e-mailové schránky. To neplatí, pokud adresát zprávy prokáže, že se bez jeho zavinění zpráva nedostala do jeho dispozice.

 11. Závěrem

  1. Právní vztahy, které mezi námi a vámi vzniknou ze smlouvy, se řídí právem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého. Výslovně vylučujeme použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou práva nejsou dotčena práva vás jako spotřebitelů, která vám můžou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na náš právní vztah použil. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, budeme řešit před soudy České republiky příslušnými dle sídla poskytovatele Thesios.ai. Tato volba příslušnosti soudu se nepoužije pro spotřebitele.

  2. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami můžeme (my i vy) měnit jen písemnou dohodou (i prostřednictvím e-mailů). Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

  3. Nejsme vázáni žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odstavce 1 písmena e) občanského zákoníku.

  4. Jako objednatelé na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odstavce 2 občanského zákoníku. To neplatí pro spotřebitele.

  5. Pokud máte jakýkoliv problém, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr. Nebo můžete spor řešit online prostřednictvím unijní platformy k řešení sporů online (ODR platforma) na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.

  6. Tyto obchodní podmínky používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne 9. 3. 2023.

Reklamační řád

příloha č. 2 obchodních podmínek
 1. Jak můžete reklamovat výstup z Thesios.ai?

  1. Zde se dozvíte, jak můžete reklamovat vadný výstup z Thesios.ai a na co všechno máte právo. Výstup z Thesios.ai je tzv. digitálním obsahem dle občanského zákoníku, a tomu odpovídají i vaše práva z vadného plnění. Doufáme, že náš reklamační řád nebudete muset nikdy použít. Ale co kdyby náhodou, že? Navíc je součástí smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a tak by byla škoda vám ho nepředstavit. Samozřejmě nám můžete také napsat na e-mail [email protected] nebo zavolat na +420 728 875 883 a my vám poradíme, jak postupovat. Jsme tu pro vás.

 2. Co je to ta vada?

  1. Vada je naše noční můra. Přestože se snažíme poskytovat ty nejlepší služby, někdy se vadám neubráníme. Právně má výstup z Thesios.ai vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tedy tomu, na čem jsme se dohodli.

  2. Pokud jste spotřebiteli, odpovídáme vám za to, že výstup z Thesios.ai (dále mu říkáme i dílo):

   • odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   • je vhodné k účelu, pro který dílo požadujete a se kterým jste souhlasili,

   • je poskytováno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, pokud jsou k dílu potřebné,

   • je vhodné k účelu, k němuž se dílo tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   • rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem díla téhož druhu, které může objednatel jako vy očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení která jsme učinili, zejména reklamou nebo označením,

   • je poskytováno s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat,

   • odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které jsme zpřístupnili před uzavřením smlouvy, pokud takové poskytujeme,

   • je správně propojeno s vašim digitálním prostředím, případně k dílu byl poskytnut správný návod, jak dílo propojit, pokud je propojení potřebné.

  3. Vadou díla není námi prokázaný nedostatek spočívající ve vašem nevyhovujícím technickém nebo programovém vybavení nebo síťovém připojení pro stažení či zobrazení díla, ačkoliv jsme vás na takové vybavení předem upozornili. Vy (objednatelé) nám k ověření, zda se vada vyskytla v důsledku těchto nevyhovujících vybavení či připojení, poskytnete nezbytnou součinnost, kterou od vás můžeme rozumně očekávat (např. nám upřesníte, jaký typ vybavení či připojení používáte, abychom mohli vadu rozklíčovat). Pokud nám odmítnete tuto součinnost poskytnout, nemusíme prokazovat, že je vada způsobena nevyhovujícím technickým či programovým vybavením nebo síťovým připojením. Toto ustanovení se použije i pro objednatele, kteří nejsou spotřebiteli.

  4. My za vadu díla odpovídáme, pokud dílo mělo vadu v okamžiku, kdy jsme vám ho zpřístupnili, tedy poslali na váš e-mail daný soubor, nebo odkaz ke stažení souboru, nebo se vám na webové stránce Thesios.ai objevil soubor ke stažení, který dílo představuje. Do kdy musíte vadu díla reklamovat, rozebíráme v dalším odstavci.

 3. Dokdy musíte výstup z Thesios.ai reklamovat a na co máte nárok?

  1. Nejprve se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu uzavřete jako spotřebitelé.

   1. Odpovídáme vám za vadu, kterou dílo mělo v okamžiku, kdy jsme vám ho zpřístupnili, tedy poslali na váš e-mail daný soubor nebo odkaz ke stažení souboru nebo se vám na webové stránce Thesios.ai objevil soubor ke stažení, který dílo představuje.

   2. Můžete ale vytýkat jen vadu, která se na díle projeví během 2 let od zpřístupnění díla.

   3. Vadu prosím vytýkejte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději ji můžete vytknout v promlčecí lhůtě 3 let od okamžiku, kdy vadu objevíte; později vaší reklamaci nemusíme vyhovět.

   4. Pokud se vada na díle projeví do 1 roku od zpřístupnění díla, má se za to, že dílo bylo již při zpřístupnění vadné. Tedy v tomto případě nemusíte prokazovat, že dílo bylo vadné. Pokud se vada na díle projeví po 1 roce od zpřístupnění díla, musíte nám prokázat, že dílo bylo při zpřístupnění vadné. Jinak vaší reklamaci nemusíme vyhovět.

   5. Na co máte při reklamaci nárok?

    • Primárně můžete požadovat odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné vzhledem k významu vad a hodnotě, kterou by dílo mělo bez vady; vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám nezpůsobili značné obtíže vzhledem k obsahu a účelu díla;

    • Pokud a) vadu neodstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám nezpůsobili značné obtíže vzhledem k obsahu a účelu díla, nebo je z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, nebo b) se vada projeví i po odstranění vady, nebo c) je vada podstatným porušením smlouvy, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo můžete odstoupit od smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou díla bez vady a vadného díla, který jsme vám poskytli. Odstoupit od smlouvy nemůžete, pokud je vada díla jen nevýznamná. Pokud odstoupíte od smlouvy, zdržíte se užívání díla.

   6. Reklamujete-li vady oprávněně, prodlužuje se lhůta pro reklamaci o tolik dní, po které reklamaci vyřizujeme.

   7. Pokud vám máme vrátit peněžitou částku z důvodu vadného plnění, vrátíme vám ji na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste u nás příslušné právo z vadného plnění uplatnili. Částku vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám uhradili cenu díla, ledaže výslovně svoláte jinak a nevzniknou vám tím žádné náklady.

  2. Nyní se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu jako spotřebitelé neuzavřete (například protože si objednáváte výstup z Thesios.ai jako právnická osoba).

   1. Reklamovat můžete pouze vady díla, které na něm byly už v době zpřístupnění (předání).

   2. Zjevné vady (včetně nedodělků) musíte namítnout při převzetí díla. Pokud převezmete dílo bez výhrad, ztratíte možnost v rámci soudního řízení účinně uplatnit právo ze zjevné vady.

   3. Skryté vady musíte reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co jste je zjistili nebo při náležité pozornosti zjistit měli, nejpozději do 2 let od předání díla. Jinak zase jako v předchozím odstavci ztratíte možnost v rámci soudního řízení účinně uplatnit právo za skryté vady.

   4. Pokud prokážete, že se vada na díle projevila do 1 roku od jeho zpřístupnění (předání), má se za to, že dílo vadu mělo již při zpřístupnění a okamžik vzniku vady nám v tomto případě nemusíte prokazovat.

   5. Vada je podstatným porušením smlouvy, pokud jsme o ní již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

   6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na dodání nového díla, opravu, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Na dodání nového díla nebudete mít nárok, jestliže nám předmět díla nelze vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat.

   7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

   8. Sami si můžete odstranit vadu díla nebo si ji nechat odstranit někým jiným pouze v případě, že jsme se na tom dohodli. Jinak vám vynaložené náklady uhradit nemusíme. Odstraněním vady totiž ztratíme možnost sami zkontrolovat, zda na díle opravdu vada byla a zda je tudíž reklamace oprávněná.

   9. Reklamací se nezprošťujete povinnosti zaplatit cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se nepoužije.

  3. Nakonec si ukažme, co platí pro všechny zákazníky:

   1. Náklady reklamace budete muset nejprve hradit vy. My vám je ale proplatíme, když zjistíme, že je chyba na naší straně. Zlatý důl ale nevlastníme, a tak vám proplatíme pouze účelně vynaložené náklady uznané reklamace. Nezapomeňte si proto o ně co nejdříve požádat.

   2. Pokud budete mít problém s tím, jak reklamaci vyřizujeme, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr.

   3. A samozřejmě máte právo se také obrátit na soud. Když třeba nebudete spokojení s tím, jak jsme reklamaci vyřídili nebo třeba nevyřídili.

 4. Co udělat, když na výstupu z Thesios.ai objevíte vadu?

  1. Abychom mohli reklamaci vyřídit, budeme potřebovat vaši součinnost. Kontaktujte nás a popište nám:

   • jaká je vada díla, respektive jak se projevuje;

   • o jaké dílo jde (ideálně přidejte alespoň datum objednávky a téma práce);

   • zda chcete vadu odstranit, odstoupit od smlouvy nebo chcete přiměřenou slevu;

   • jak se jmenujete a jaká je vaše adresa, případně jaký je váš název, IČO a sídlo (ideálně přidejte i telefon a e-mail, ať se s vámi můžeme spojit rychleji).

  2. Kontaktovat nás můžete všemi dostupnými prostředky. Nejlepší bude, když nám zavoláte na číslo +420 728 875 883 nebo pošlete e-mail na adresu [email protected], abychom mohli komunikaci co nejvíce urychlit. Záleží ale samozřejmě na vás, jaký způsob budete preferovat. E‑mailem nám prosím zašlete i dílo, které reklamujete.

  3. Jakmile od vás reklamaci obdržíme, rozeběhne se naše pohotovostní četa, aby vše co nejrychleji vyřešila.

 5. Dokdy reklamaci vyřídíme?

  1. Pokud jste spotřebitelé, garantujeme vám, že reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze díla, pro kterou jste dílo požadovali, ledaže jsme se dohodli na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Pokud spotřebitelem nejste, pokusíme se vše stihnout ve stejných lhůtách, maximální lhůtu ale negarantujeme.

  2. Nejprve vám jako spotřebiteli potvrdíme, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a jaké kontaktní údaje pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace jste nám sdělili. Až bude vše hotovo, dostanete od nás černé na bílém datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud vám nebudeme moci reklamaci uznat, nebudeme vám tajit důvody. Naopak vám vše co nejpřesněji vysvětlíme. U jiných než spotřebitelských smluv nemáme povinnost reklamační řízení takto detailně evidovat. Když si to ale budete přát, určitě se domluvíme.

  3. Kdybychom reklamaci nestíhali vyřídit včas, ozveme se vám. Samozřejmě, pouze pokud budeme mít váš telefon nebo e-mail. Bude jen na vás, zda nám vytrhnete trn z paty a odsouhlasíte prodloužení lhůty.

  4. Opravené nebo náhradní dílo vám zašleme zpět na e-mailovou adresu, kterou u vás evidujeme – a to jakou soubor ke stažení, nebo jako odkaz na úložiště.

 6. Kdy za vady neodpovídáme?

  1. Ačkoliv se vám vždy budeme snažit vyjít vstříc, v některých případech není fér, abychom odstraňovali vady, za které nemůžeme. Proto zejména neneseme odpovědnost za vady díla, pokud:

  2. jste vadu způsobili vy nebo kdokoliv, komu jste dílo umožnili užívat;

  3. jste již před převzetím díla věděli, že dílo má vadu a s touto vadou souhlasili.

 7. Konec dobrý, všechno dobré

  1. Tak, a už jsme na konci. Tento reklamační řád používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne 9. 3. 2023.